Vodni filtry
kontaktyprávní doložkačasté otázkyobchodní podmínkynákup: 0,00 Kče-shop novinkyúvod

Chutná a čerstvá voda vždy doma po ruce v jakémkoliv množství.

Úspora oproti balené vodě až 15 000 Kč ročně.

Ekologický šetrné řešení dodávky pitné vody.

Jednoduchá instalace a výměna filtrů.

Pitná voda bez chlóru a zápachu z každého vodovodu.

Obchodní podmínky

Dodavatel a provozovatel internetového obchodu

Libuše Kubíčková sídlo: 2. května 493, Studénka

IČ: 64979369

Neplátce DPH

Zapsán v Živnostenském rejstříku. Dále jen „provozovatel“.

www.filtry-voda.cz,

Sklad: Libuše Kubíčková
2. Května 493
742 13 Studénka


Kontaktní údaje

tel: +420 777 591 503
e-mail: info@filtry-voda.cz

Na emaily odpovídáme zpravidla v pracovní dny ve lhůtě do 24 hodin.


#Číslo účtu pro bezhotovostní platby
**86–6367470217/0100 vedený u Komerční banky **


Reklamace a servisní místo

Filtry-voda
Libuše Kubíčková
2. Května 493
742 13 Studénka


Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.filtry-voda.cz (dále jen „internetový obchod“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou právnická osoba, řídí se vztahy občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů, nicméně v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), která je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě, v podobě faktury odeslána zákazníkovi společně s objednaným zbožím. Obchodní podmínky jsou přístupné na stránkách Internetového obchodu http://filtry-voda.cz/…podminky.php a odkaz na ně je zaslán zákazníkovi emailem při každé učiněné objednávce. Obchodní podmínky si může Kupující vytisknout nebo uložit prostřednictvím příslušných funkcí internetového prohlížeče.

Uzavřené Kupní smlouvy jsou archivovány Prodávajícím v elektronické podobě a nejsou přístupné. Kupující může archivovat údaje o svých Objednávkách zejména formou archivace potvrzení o přijetí Objednávky, které jsou mu zasílány formou e-mailu na e-mailovou adresu, kterou Kupující zadal v Objednávce. Toto potvrzení obsahuje rekapitulaci všech údajů, které Kupující v Objednávce zadal, zejména označení zboží, kupní cenu včetně DPH, náklady na dopravné a případné další údaje a podmínky.

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Ustanovení týkající se zákonných práv spotřebitele se týkají pouze kupujícího v postavení spotřebitele. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.filtry-voda.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Uzavřená smlouva je dodavatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě www.filtry-voda.cz a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu nebo na provozovnách a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách www.filtry-voda.cz jsou katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky. Zboží skladem je běžně odesíláno do 7 dnů. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

Zaslání zboží

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem. Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako „konečné potvrzení objednávky'“ či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 10 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy a přítomností dobírky. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám, aktuální ceník je uveden na stránkách dodavatele v sekci „e-shop“ nebo je možné si jej vyžádat v provozovně dodavatele v písemné podobě. Možné způsoby dopravy jsou následující:

dobírka s dodáním PPL – 129 Kč

dodání PPL s platbou předem na účet – 99 Kč

dobírka, doručení Českou Poštou – 139 Kč

platba předem na bankovní účet, doručení Českou Poštou – 119 Kč

Při objednávce od 2 000 Kč poštovné a dobírka zdarma

Doprava zákazníkovi je uskutečněna pouze PPL, Českou Poštou, nebo osobním odběrem zákazníkem na adrese: 2.kvěna 493, Studenka v pracovní dny v době od 8:00–12:00 a od 14:00–17:00h.

Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby, nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje. Platbu je též možné uskutečnit složenkou. Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod k použití výrobku. Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

Převzetí zboží

Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit. Podepsáním dodacího listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal a u spotřebičů balených do igelitové fólie i samotné zboží. Převzetím zboží od dopravce se kupní smlouva považuje za uzavřenou.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, či telefonicky, pokud se strany nedohodnou jinak.

Osobní odběr zboží

Po osobní domluvě je osobní odběr možný a to na adrese: 2. Května 493, Studénka. V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

Záruční podmínky a reklamace

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

Záruční doba a záruční list

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruční doba je stanovena na dva roky. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží užíváním. Kratší životnost výrobku než dva roky v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Záruka dva roky se nevtahuje na spotřební částí výrobku a to zejména na filtrační vložky výrobku (vodní filtr), kde je životnost stanovena na 1–6 měsíců v závislosti na používání. Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, je záruční doba stanovena na 12 měsíců. Tato záruční doba je pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Kupující je vždy povinen používat zboží pouze v souladu s návodem přiloženým k zakoupenému výrobku. Za případné vady a škody vzniklé používáním zakoupeného zboží způsobem nedovoleným, nenese dodavatel žádnou odpovědnost.

Postup reklamace

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené dodavatele, doporučujeme informovat dodavatele elektronickou poštou, kde uvede zejména typ výrobku a popis závady. Řádně zabalené zboží můžete také zaslat na naše reklamační středisko na adresu: Libuše Kubíčková, 2. Května 493, 742 13 Studénka

Vyřízení reklamace

Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je třicetidenní.


Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že poskytovatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Takto vrátit lze pouze nepoužité originálně zabalené zboží. Zákazníkovi bude vrácena celá částka ceny zboží včetně dopravného.

Vrácení zboží do 14 v případě nespokojenosti zákazníka

Pokud není zákazník se zbožím spokojen, má právo ho do 14 dnů bez udání důvodu vrátit.

Právo dodavatele na odstoupení

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí provozovateli, a to elektronicky na emailovou adresu nebo písemně v provozovně provozovatele, či dodavatele zboží.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny provozovatele nebo dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).

V případě, že je zboží vráceno provozovateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel či provozovatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 15 dnů po vrácení zboží. Dodavatel či provozovatel vrací finanční prostředky vždy na bankovní účet kupujícího.

Formulář na odstoupení od Smlouvy

Pokud chce zákazník ve stanovené lhůtě odstoupit od smlouvy, může to učinit přiložením jednoduchého formuláře s formulací:

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Dne: ...........

Jméno a příjmení:....­.............­....

Adresa: .............­.............­.......

Název výrobku:.....­.............­......

Číslo přiložené faktury:.....­.............

Datum nákupu: .............­.......

Chci jednostranně odstoupit od smlouvy a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet:........­.............­...

V ........

Podpis.......­.............­.........


Ochrana osobních údajů spotřebitele

Provozovatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Odesláním objednávky zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. a k jednorázovému předání těchto údajů dodavateli zboží, kterým není provozovatel internetového portálu. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Objednávkou služby zákazník souhlasí s tím, že jeho osobní údaje poskytnuté Poskytovateli, budou použity pro účely vyřízení objednávky a nebudou poskytnuty třetím stranám vyjma Dodavatele.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě kromě dodavatele zboží.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu na info@filtry-voda.cz, nebo písemně na adresu sídla, popřípadě telefonicky.
www.klidne-spani.cz  |   © 2011–2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign